Dienstenwijzer


Contactgegevens

 • Finance@PMunnecom B.V.
 • Adres: Laagveld 2 6014 DD Ittervoort
 • Telefoon: 06 50 222 306
 • E-mail: finance@pmunne.com
 • Internet: www.pmunne.com
 • Handelsregisternummer: 84740639
 • AFM vergunningsnummer: 12048650

Openingstijden

Uitsluitend op afspraak maandag tot en met zaterdag.

Finance@PMunnecom B.V.

Haar dienstverlening bestaat uit het informeren en adviseren over financiële producten aan particulieren en ondernemers op vakgebieden zoals: hypotheken en aanverwante producten, sparen, pensioenen, verzekeringen en consumptief krediet.

Finance@PMunnecom B.V. levert een totaalpakket van financiële diensten. Tevens treed zij op als bemiddelaar voor het afsluiten van de financiële producten die zij adviseert.

Finance@PMunnecom B.V. is volledig onafhankelijk

Dat wil zeggen dat Finance@PMunnecom B.V. geen enkele contractuele verplichting heeft met banken, geldverstrekkers en/of verzekeringsmaatschappijen.

Daarnaast is Finance@PMunnecom B.V. een volledig zelfstandige onderneming en werkt zij voor eigen rekening en risico. Geen enkele bank, verzekeringsmaatschappij of andere aanbieder van financiële producten heeft een aandeel in Finance@PMunnecom B.V. en ze is dus geheel onafhankelijk. Het belang van (toekomstige) klanten staat voorop. Daarom verplicht Finance@PMunnecom B.V. zich om:

 • Duidelijkheid te geven over wat ze voor jou als klant doet, wat je van haar krijgt en wat je daarvoor betaalt;
 • Een objectieve analyse te maken van financiële instellingen waarbij gekeken wordt welke partij het best aansluit bij je wensen en mogelijkheden;
 • Je een persoonlijk advies te geven passend bij je wensen, mogelijkheden en situatie;
 • Je nazorg te bieden en je vragen op het gebied van financiële producten te beantwoorden.

Registratie en vergunning

Als organisatie is Finance@PMunnecom B.V. bij de volgende instellingen verplicht of vrijwillig aangemeld:

 1. Autoriteit Financiële Markten (AFM) registratienummer 12048650 , www.afm.nl.
 2. Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) registratienummer 300.018173, www.kifid.nl.
 3. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Markel onder polisnummer 50500993
 4. Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH)
 5. Erkend Financieel Adviseur (EFA)
 6. Federatie Financieel Planners (CFP)

Finance@PMunnecom B.V. heeft een AFM-vergunning om te adviseren en bemiddelen in:

 • Hypothecair krediet
 • Opstal- en inboedelverzekering in combinatie met hypothecair krediet
 • Inkomensverzekeringen
 • Vermogen
 • Consumptief krediet
 • Spaarrekeningen en betaalrekeningen

Wat doet Finance@PMunnecom B.V. voor jou

Ze adviseert en bemiddelt op het gebied van hypotheken, risicoverzekeringen, schadeverzekeringen, en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In het kader van deze financiële producten zal Finance@PMunnecom B.V. je naar aanleiding van een inventarisatiegesprek adviseren en, indien je een gevolg wilt geven aan het advies, bemiddelen tussen jou en de betreffende aanbieder (bank en/of verzekeraar) van een financieel product.  Hierbij zal Finance@PMunnecom B.V. voor je op zoek gaan naar de beste prijs kwaliteit verhouding.

De wijze waarop Finance@PMunnecom B.V. beloond wordt

Je hebt de keuze uit verschillende vormen van directe beloning (vast bedrag of uurtarief). Je bepaalt tijdens het inventarisatiegesprek in overleg met Finance@PMunnecom B.V. welke beloningswijze je voorkeur heeft. Voor een indicatie van de vaste kosten kun je het dienstverleningsdocument raadplegen. Aansluitend op het vaste tarief en uurtarief biedt Finance@PMunnecom B.V. je ook de

mogelijkheid om een serviceabonnement af te sluiten. Voor dit serviceabonnement betaal je maandelijks een vaste bijdrage . In een separate overeenkomst maken we apart afspraken over de nazorg die wordt geboden. Hierin staat wanneer je recht hebt op een onderhoudsgesprek, de digitale

nieuwsbrief, een adviesgesprek bij renteverlenging en andere zaken.

 

Indien je kiest voor beloning op basis van een vast bedrag of uurtarief, kun je tot een jaar na bemiddeling kosteloos gebruik maken van diensten met betrekking tot dit uitgebrachte advies. Na dat jaar zal er sprake zijn van een nieuw of aanvullend advies. Om ook na het afsluiten verzekerd te zijn van ondersteuning gedurende de looptijd van je financiële producten, kun je een serviceabonnement afsluiten. Handelingen in verband met veranderingen in je huidige

situatie (ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid, wijziging verzekering etc.), worden bij je in rekening gebracht op basis van een uurtarief of een overeengekomen vast tarief.

Intrekken opdracht

Wanneer je tussentijds de opdracht tot dienstverlening intrekt, na ondertekening van

de opdrachtbevestiging, is Finance@PMunnecom B.V. gerechtigd om de gemaakte kosten tot dat moment in rekening te brengen. Dit zijn de reeds bestede uren maal het uurtarief van € 100,-. Bij het annuleren van een getekende offerte worden de volledige advies en bemiddelingskosten in rekening gebracht alsof de opdracht doorgang had gevonden.

Wat vraagt Finance@PMunnecom B.V. van jou?

Je mag aan haar adviezen en dienstverlening zeer hoge eisen stellen; maar ze vraagt ook een aantal zaken van jou.

 • Aangeven van je wensen en behoeften
 • Juiste en volledige informatieverstrekking
 • Aanleveren van relevante documenten
 • Feedback op de kwaliteit van de dienstverlening
 • Commitment om samen aan de slag te gaan
 • Je bestudeert de informatie die je van Finance@PMunnecom ontvangt
 • Je stelt vragen als iets voor je onduidelijk is
 • Je geeft wijzigingen in je persoonlijke situatie door

Privacy

Finance@PMunnecom B.V. gaat zorgvuldig om met de privacy van al haar klanten, want jouw belang staat centraal. Finance@PMunnecom B.V. gebruikt de door jou verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je ze hebt gegeven. Dit geldt zowel voor de wijze van archivering als voor het gebruik van deze gegevens.

Beëindiging relatie met Finance@PMunnecom B.V.

Indien er omstandigheden zijn waardoor je niet meer van de diensten van Finance@PMunnecom B.V. gebruik kan of wilt maken, dan heb je het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. Je kunt een andere financiële dienstverlener verzoeken lopende verzekeringen, hypotheken of betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen over te dragen naar dit ander financieel advieskantoor van je keuze. De genoemde producten blijven dan gewoon doorlopen waardoor het niet nodig is om financiële producten te moeten afkopen, premievrij maken of oversluiten. Mocht Finance@PMunnecom B.V. onverhoopt aanleiding hebben om de relatie met jou te beëindigen dan zullen wij dit tijdig en schriftelijk melden.

Klachtenprocedure

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons:

Als je een klacht hebt over een afhandeling van je dossier, over de werkwijze van Finance@PMunnecom B.V. in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van dienstverlening, verzoeken wij je ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van je klacht neemt Finance@PMunnecom B.V. snel contact met je op. Alle klachten worden door de directie behandeld.

Daarna eventueel naar het Klachteninstituut:

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kun je je klacht kenbaar maken bij het onafhankelijke Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.